Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
èesky english deutsch
Ars Brunensis Chorus

KONCERT s Moravskou filhormanií Olomouc
Termin: June 21, 2003
Ort der Veranstaltung: Reduta, 19 hod.
Künstler: Ars Brunensis Chorus
Moravská filharmonie Olomouc
dirigent: Toshiuki Shimada
Programm: D.Walker: Cummings Country
A.Brings: Psalterium davidicum

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2018